Besluiten

datum onderwerp opmerking besluit
03-09-2018 informatie delen
belangrijke wijzigingen op de website, dan mailen aan secretarissen van verenigingen
03-09-2018 beleid afvaardiging
Standaard 2 afvaardigingen; deelname =< 4 dan 1 afvaardiging

overige verdelen naar rato deelname
Heeft een district slechts 1 afvaardiging, dan heeft het district met de meeste deelnemers in de districtsronde recht op een extra afvaardiging. Dit enkel tot een even aantal deelnemers is bereikt.
19-02-2018 organisatie DKL-2
Organisatie om-en-om Noord Zuid
Extra afvaardiging naar district met meeste deelnemers, indien nodig
16-02-2018 Een district heeft geen voorwedstrijden of finale gespeeld.
Nu wil het district een speler afvaardigen naar de gewestelijke finale.

Betreffende speler heeft geen actueel officieel competitiemoyenne.
Er is wel een officieel PK-moyenne van het afgelopen seizoen, welke
als aanvangsmoyenne PK voor het huidige seizoen moet worden genomen.

Speler heeft het huidige seizoen geen 4 partijen in een competitie gespeeld.

Mag deze speler deelnemen aan de gewestelijke finale?
In de 'Instructie Pk met Intervallen 2017-2018' staat (als toelichting bij punt 6.2)
Hierbij is het van belang dat er minimaal 4 partijen worden gespeeld door
de spelers die voor afvaardiging in aanmerking kunnen komen.
Tijdens een telefoongesprek met Piet Verschure (WCB) werd duidelijk dat de 4 partijen-eis geldend is.
Echter is bekend dat de 4 partijen-eis niet handig is geformuleerd in de geldende
reglementen, enkel opgenomen is tbv de bepaling van een officieel moyenne en
niet als beperking voor het kunnen deelnemen aan wedstrijden is bedoeld.
Daarnaast heeft het de voorkeur dat, in ieder geval bij het spelen met intervallen
volgens de huidige instructie, het hebben van een officieel moyenne de basis is
voor deelname en niet het aantal gespeelde partijen in een lopend seizoen.

Conclusie is dan ook dat betreffende speelster mag deelnemen aan de gewestelijke finale.
13-01-2018 afvaardiging 2 per district, ongeacht aantal deelnemers in district unaniem binnen gewest non; moet wel reglementair worden geregeld Districten willen altijd 2 afvaardigingen per district; hiertoe dienen reglementen te worden aangepast. Tot het zover is, zal gehandeld worden conform geldende regels: Bij 4 deelnemers in de districtsfinale heeft een district recht op 2 afvaardigingen. In elk ander geval heeft men recht op 1 afvaardiging, welke een officieel moyenne moet hebben.

Miv 01-08-2018 is zijn de reglementen pk zo aangepast, dat elke finale met minder dan 4 spelers is toegestaan; er moet wel minimaal 4 partijen worden gespeeld in die finale.
13-01-2018 afzegging binnen 24 uur (18:00 dag voor aanvang) dan reserve organiserende district besluit alv non Om een finale met 8 te kunnen spelen, wordt bij afzegging van een speler van een bepaald district de reserve van datzelfde district uitgenodigd indien de afmelding de dag voor de finale vóór 18.00 uur door de gewestelijke wedstrijdleider is ontvangen. Komt de afmelding later, dan wordt de reserve van het organiserende district uitgenodigd.
13-01-2018 Voorstel bondsbureau GF te spelen in 2 dagen met 6 of 8 spelers besluit alv non finale in 3 dagen met 8 deelnemers
03-12-2017 Al lang is het gebruikelijk om niet de reserves van alle districten uit te nodigen, maar de reserve van het organiserende district te laten spelen indien op het laatste moment (eerste speeldag) een speler afzegt of niet (op tijd) aanwezig is.
Hoewel een prettige handelwijze, is het nodig hiervoor de benodigde toestemming eventueel te kunnen overleggen.

akkoord Piet Verschure (WCB)
01-12-2017 Omdat het wenselijk is een toernooi met een even aantal deelnemers te laten spelen heeft Piet Verschure (WCB) bepaald dat onder voorbehoud een 8e speler zal worden uitgenodigd en wel uit het district met de meeste deelnemers. Het voorbehoud houdt in dat, indien één van de andere genodigden zich afmeldt en daardoor het aantal deelnemers op 7 komt, de uitnodiging wordt ingetrokken en er een finale wordt gespeeld met 6 deelnemers in 2 dagen. Betreffende deze finale, moet deze ook met 6 man gespeeld worden indien op de eerste speeldag niet bekend is of iedereen deelneemt, de reserve van het organiserende district aanwezig is en 1 van de uitgenodigde spelers niet tijdig aanwezig is?
De finale op twee dagen gebeurt in het gewest op zaterdag en zondag.
In de situatie uit de opmerking wordt de reserve ingezet en met 8 spelers over drie dagen gespeeld.